Oldal kiválasztása

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai:

Név: Trailer Europe Kft.
Székhely: 6065 Lakitelek, Táncsics M. u. 33.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-121584

Adószám: 23111077-2-03
Telefonszám: +3630 370 59 49
E-mail: alfa@trailereurope.hu
Honlap: https://trailereurope.hu

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
b) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: munka tv.) 10. § -a, melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV.

III. Kapcsolatfelvételi adatok kezelése

a) Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.
b) Az adatkezelés célja a www.trailereurope.hu (a továbbiakban: honlap) termék oldalain az „Információ kérés!” alatt megadott adatait kizárólag az Ön érdeklődésének megválaszolásához használjuk fel, az Önnel történő kapcsolatfelvétel céljából.
c) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, helyiség, felszereltség, üzenet és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata.
d) Az adatkezelés időtartama az Ön utolsó jelentkezésétől számított 1 év. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja ez irányú, a trailereurope@gmail.com címre küldött levelében.
e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére a Társaság részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultak. A Társaság a kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri.

IV. Az adatok biztonsága

Az adatok elektronikus formában, a Társaság központi adattárolóján, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kerülnek tárolásra.

V. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

​A Társaságnál kezelt személyes adataival összefüggésben Ön:
a) tájékoztatást kérhet azok tartalmáról, kezelésük módjáról;
b) módosítást kérhet, amennyiben adataiban, elérhetőségeiben változás történt;
c) zárolást kérhet adatai kezelésének korlátozása céljából;
d) kérheti a kezelt adatainak törlését;
e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve, ha adatai átadása üzletszerzés, közvélemény- vagy egyéb kutatás céljából történik.
Kérését vagy tiltakozását a trailereurope@gmail.com címre küldheti el, melyre 25 nap határidővel írásban válaszolunk.

VI. Az Ön jogorvoslati lehetőségei

A Társaság az Ön személyes adataihoz fűződő jogait teljes mértékben tiszteletben tartja, ezért az Ön adatait a vonatkozó jogszabályok betartásával a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. Ha Ön mégis úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel összefüggésben jogai sérülnek és tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen egyrészt polgári pert kezdeményezhet az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken, másrészt hatósághoz fordulhat. Hatósági bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Törvényszék:
A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei megtalálhatók az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek

Hatóság:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu